Projektowanie konstrukcji budowlanych (stalowych, żelbetowych, drewnianych, fundamentów) wg PN i Eurokodów w pełnym zakresie:

- Uzgodnienia projektowe + opis techniczny.
- Przyj
ęcie odpowiedniego schematu statycznego projektowanej konstrukcji z
   uwzgl
ędnieniem jej ekonomiczności (optymalizacja konstrukcji).
- Wykonanie oblicze
ń statycznych programem ROBOT.
- Wymiarowanie przekrojów elementów konstrukcji.
- Obliczenie w
ęzłów (równowaga + połączenia spawane i śrubowane).
- Obliczenie fundamentów na podstawie dokumentacji geotechnicznej.
- Wykonanie rysunków technicznych (monta
żowych, warsztatowych, szalunkowych,
   zbrojeniowych) programem Auto Cad – 2D.
- Tworzenie wszelkiego typu wizualizacji (z renderingiem) programem AutoCad w 3D.

Bardzo dobra znajomo
ść zasad mechaniki i dynamiki budowli, w tym statyki konstrukcji.
Profesjonalne pos
ługiwanie się programem do obliczeń statycznych ROBOT przy obliczaniu
ustrojów p
łaskich i przestrzennych, oraz programem Auto Cad do wykonywania rysunków
technicznych, w tym tak
że pisanie programów w języku Auto Lisp usprawniających działanie
AutoCada. Bardzo dobra znajomo
ść programu Word i Excel, w tym tworzenie zaawansowanych
formu
ł obliczeniowych do praktycznego stosowania oraz programowanie Excela w języku
Visual Basic.

Wieloletnie do
świadczenie w zakresie projektowania na rynek polski i niemiecki nabyte w pracy zawodowej w GBPBP „PROJPRZEM”, „KOKSOPROJEKT”, „MOSTOSTAL ZABRZE”, a ponadto w zakresie koordynacji robót budowlanych na budowach „Opel Gliwice”, „Tesco Gliwice”, „Oczyszczalnia Ścieków Gliwice”, „Lidl Będzin”, „Unicentrum Katowice” – z ramienia Mostostal Zabrze.

Chcesz wykona
ć projekt techniczny, nawet najbardziej udziwnionej konstrukcji, łącznie z pozwoleniem na budowę – zgłoś się do nas, „damy radę”.

Kto
ś wykonał Ci projekt konstrukcji i wydaje Ci się że jest ona „za ciężka” a tym samym za droga w wykonawstwie – zgłoś się do nas, zoptymalizujemy ją i „odchudzimy”.

Masz problem z istniej
ącą, starą konstrukcją wymagającą np. wzmocnienia lub ekspertyzy technicznej – zgłoś się do nas, pomożemy.

Uwaga !!!
W projektowaniu ka
żdej konstrukcji największy wpływ na powstające w niej wielkości sił wewnętrznych, rzutujące bezpośrednio na zużycie materiału a tym samym na koszty jej wykonania ma przyjęcie odpowiedniego schematu statycznego.
W tym zakresie jeste
śmy SPECJALISTAMI.
DREWGAL
MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI
STALOWYCH  ŻELBETOWYCH  DREWNIANYCH